အူအတက်ပေါက်လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ခွဲစိတ်ပြီး အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်။