အရှင်လတ်လတ် ဂူသွင်း ကွပ်မျက်ခံရတဲ့ ပုဂံမြို့က လွမ်းပုံပြင်။