အမျိုးသမီး ဦးရေက အမျိုးသားဦးရေထက် ပိုများတဲ့ နိုင်ငံ (၁၀) နိုင်ငံ