သင့်လက်မကို ကြည့်ပြီး အိုဇာတာ ကောင်း၊မကောင်း သိနိုင်ပါတယ်။