ရှင်ဘို့မယ် (သို့) မင်းငါးဆက်တိုင်အောင် မိဖုရား ဖြစ်ခဲ့သူ။