ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘဝကို သုံးဘဝဆက်တိုက် ရရှိသူ (၃)ဘဝ လူဝင်စား။