မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက အထူးဆန်းဆုံးနေရာများ အပိုင်း (၁)။