မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့သာ မျက်နှာမူနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက တန်ခိုးကြီး မြဘုရား။