ဖိနပ်တစ်ရံ လှူခဲ့ဖူးတဲ့ ဒါနကုသိုလ်ကြောင့် သေရွာမှ ပြန်လာခဲ့ရသူ။