‘ပိုးကြာကို အားမနာတမ်း နမ်းခဲ့တယ်’ဆိုတဲ့ ရှင်မွေလ။