ထူးခြားမှူရှိပြီး ငွေဝင်ကြမ်းစေမဲ့ ငွေဝင် စမ ယတြာ။