ကျိုက်နဲ ရေလည်ဘုရားက နတ်လမ်းဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်း ဖြစ်ရပ်မှန်။