ကျိုက္ကမီ မီးပြတိုက်နဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု။